Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las

Gmina Suchy Las podpisała umowę o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację zadania pn. „Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las”. 

Celem projektu jest dostarczenie najwyższej jakości usług i realizacja strategii Gminy ograniczania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i CO2.

czytaj dalej: Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las

Główne cele projektu:

  • Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego,
  • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu,
  • Rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców,
  • Zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem indywidualnego, w tym poprzez poprawę  jakości taboru i usług,
  • Zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko poprzez zmniejszenie emisji oraz hałasu,
  • Obniżenie kosztów obsługi i utrzymania taboru autobusowego.

Planowany całkowity koszt projektu: 2 044 280,00 zł

Dofinansowanie: 1 360 000,00 zł 

Projekt realizowany w partnerstwie z Zakładem Komunikacji Publicznej Suchy Las, Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Suchy Las, jako beneficjent projektu współfinansowanego w ramach działania 11.4. Transport miejski, Oś Priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

pn. „Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las”

nr umowy POIS.11.04.00-00-0003/22-00 

informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.   

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:

  1. adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub
  2. formularza: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/