Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las

Gmina Suchy Las podpisała umowę o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację zadania pn. „Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las”. 

Celem projektu jest dostarczenie najwyższej jakości usług i realizacja strategii Gminy ograniczania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i CO2.

czytaj dalej: Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las

Główne cele projektu:

  • Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego,
  • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu,
  • Rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców,
  • Zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem indywidualnego, w tym poprzez poprawę  jakości taboru i usług,
  • Zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko poprzez zmniejszenie emisji oraz hałasu,
  • Obniżenie kosztów obsługi i utrzymania taboru autobusowego.

Planowany całkowity koszt projektu: 2 044 280,00 zł

Dofinansowanie: 1 360 000,00 zł 

Projekt realizowany w partnerstwie z Zakładem Komunikacji Publicznej Suchy Las, Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Suchy Las, jako beneficjent projektu współfinansowanego w ramach działania 11.4. Transport miejski, Oś Priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

pn. „Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las”

nr umowy POIS.11.04.00-00-0003/22-00 

informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.   

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:

  1. adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub
  2. formularza: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ 

Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań – Piła

Opis do projektu:

Gmina Suchy Las w partnerstwie z Zakładem Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o. realizuje wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań – Piła.

W ramach przedsięwzięcia powstaną dwa węzły przesiadkowe w Chludowie i Golęczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi typu P&R i B&R z miejscami postojowymi oraz K&R, trasy dojazdowe autobusu, ścieżki rowerowe, oświetlenie drogowe, elementy inteligentnego systemu zarządzania ruchem oraz biletomaty i monitoring).

Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, poprawę stanu środowiska i wydajności kosztowej transportu, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zmniejszenie wykorzystania samochodów oraz redukcję konsumpcji energii.

Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las, jako Partner w projekcie zakupił 2 autobusy niskoemisyjne.

Całkowita wartość Projektu wynosi 8 164 924,60 zł., kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, to  6 607 835,91 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE

Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła”

Opis do projektu:

Gmina Suchy Las w partnerstwie z Zakładem Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o. realizuje projekt unijny pn.: „Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła”.

Projekt przyczyni się do ograniczenia szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawy stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Realizacja inwestycji zwiększy spójność i intermodalność systemu transportowego, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

W ramach realizacji projektu zakupiono 4 autobusy niskoemisyjne.

Całkowita wartość Projektu, to 9.623.075,00 zł., natomiast kwota dofinansowania, to 7.313.159,96 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE